Agenda Algemene Leden Vergadering

Royal 17 mei 20:30 uur

Agenda Ledenvergadering 17 mei 2022

1 Opening Voorzitter.

2- Ingekomen stukken en mededelingen:

  1. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 september 2021

De notulen van deze Ledenvergadering liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

  1. Evaluatie carnaval 2021-2022
  2. Mutatie bestuur

Hans Bierman is aftredend en niet herkiesbaar.

Ben Zonneveld is aftredend en herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen, ondersteund door 10 leden schriftelijk worden voorgedragen.
Uiterlijk 3 dagen voor de te houden ledenvergadering, dient de kandidatuur te worden ingediend bij het secretariaat van de vereniging.

  1. Jubileumjaar
  2. Rondvraag
  3. Sluiting

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.