Agenda Algemene Leden Vergadering

Royal 17 mei 20:30 uur

Agenda Ledenvergadering 17 mei 2022

1 Opening Voorzitter.

2- Ingekomen stukken en mededelingen:

  1. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 september 2021

De notulen van deze Ledenvergadering liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

  1. Evaluatie carnaval 2021-2022
  2. Mutatie bestuur

Hans Bierman is aftredend en niet herkiesbaar.

Ben Zonneveld is aftredend en herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen, ondersteund door 10 leden schriftelijk worden voorgedragen.
Uiterlijk 3 dagen voor de te houden ledenvergadering, dient de kandidatuur te worden ingediend bij het secretariaat van de vereniging.

  1. Jubileumjaar
  2. Rondvraag
  3. Sluiting

Reacties zijn gesloten.